â—ŧī¸ 𝗖𝗜đ—Ĩ𝗖𝗨𝗟𝗔đ—Ĩ𝗜𝗧𝗘𝗜𝗧 – 𝗛đ—ĸ𝗘 𝗗đ—Ĩ𝗔𝗔𝗚𝗧 𝗕đ—Ļ𝗞 𝗛𝗜𝗘đ—Ĩ 𝗔𝗔𝗡 𝗕𝗜𝗝?

Visie op en inzetten van circulariteit is bij BSK al jaren aanwezig. Om het percentage vrijgekomen materialen ÊÊn op ÊÊn te vergroten heeft BSK een nieuwe stap gezet!

â—ŧī¸ BSK is afgelopen week een samenwerking aangegaan met een nieuwe partner: Uitslopers (Circulaire bouwmarkt) die gebruikte materialen een herbestemming geven.

â—ŧī¸ Bij BSK hebben wij 2 stromingen voor hergebruik van vrijgekomen materialen. BSK bekijkt eerst of de materialen ÊÊn op ÊÊn op een ander project toegepast kunnen worden. Indien dit niet tot de mogelijkheid behoort, bieden wij de materialen gescheiden aan, aan onze partner voor het verwerken tot waardevolle grondstoffen.